Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Uslužni ambijent kao instrument marketing miksa usluga i primeri njegove praktične primene u bankama“ – seminarski rad
Autor Sanja Lukić
Mentor MA Katarina Plećić
Cilj istraživanja Predstavljanje pojma, elemenata i značaja uslužnog ambijenta kao elementa markting miksa usluga, kroz predstavljanje primera pozitivne primene, ali i primera nedovoljne upotreba u bankama. Cilj istraživanja je prikazivanje značaja uslužnog ambijnta i važnosti adekvatnog dizajniranja istog.