Dvadeset studenata i dva nastavnika sa Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum učestvovali su u realizaciji aktivnosti Međunarodnog sportskog kampa Vladimir Vanja Grbić.

001

Ovakav oblik rada od izuzetnog je značaja za unapređenje i podizanje kvaliteta nastavnog procesa i povezivanje teorije i prakse, u cilju sticanja stručnih i multidisciplinarnih veština. Kamp predstavlja evaluaciju analiza i projekcija rada sa decom, u cilju njihovog razvoja kao kompletne ličnosti i potencijalnog budućeg sportiste. Saradnja sa ortopedima, sportskim naučnicima, nastavnicima Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija, psiholozima i drugim kadrovima pomaže da se polje rada podigne na najviši nivo. Uz prevenciju straha, motivaciju i sticanje samopouzdanja i optimizaciju igre na odbojkaškom terenu, učesnici kampa stiču neophodne životne veštine.

02

Na kampu je u toku juna i jula bilo angažovano 20 studenata, sa Poslovnog i Zdravstvenog departmana, studenti su učestvovali u merenjima dece, asistirali pri lekarskim pregledima u timskom radu sa ortopedima i pedijatrima, sprovodili zdravstveno vaspitne intervencije, intervencije merenja karakteristične za decu koja pretenduju da budu profesionalni sportisti, studenti sa Poslovnog departmana učestvovali su u organizaciji aktivnosti, unosu i obradi podataka za više stotina učesnika kampa.

01

Nastavnici koordinatori projektnih aktivnosti bili su Nikola Savić MA i doc. dr Jelena Kaljević, koji su delegiranjem studenata i njihovom organizacijom doprineli uspešnosti samog projekta. Saradnja je ostvarena i sa direktorom Hotela Omni, Aleksandrom Njegovanom u cilju postizanja radne efikasnosti. Uspešnost vannastavnih aktivnosti ogleda se i u tome što je jedan broj studenata dobio zaposlenje u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, koje su bile partneri na projektu.

04

001