Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Upravljanje javnim rashodima u Srbiji: komparativna analiza sa zemljama EU i zemljama u tranziciji“ – seminasrki rad
Autor Nataša Mićević
Mentor Dr Biljana Tešić
Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da ukaže na značaj reformi javnih finansija u Srbiji sa posebnim akcentom na javne rashode, kao i da   nesprovođenje reformi u ovom segmentu donosi stagniranje u razvoju države, njenih institucija i ekonomskog razvoja u celini.. Istraživanje je bazirano na analizi strukture konsolidovanih javnih rashoda Srbije, i poređenju sa drugim zemljama u tranziciji iz regiona, bilo da su one već članice EU ili kandidati za članstvo u Uniji.