Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Turistička valorizacija stene za sportsko penjanje Grdoba“ – seminarski rad
Autor Vuk Kolarević

student 4. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine

Mentor Dr Ivana Damnjanović
Cilj istraživanja Utvrđivanje potencijala za unapređenje avanturističkog turizma na steni Grdoba, selo Poćuta, na osnovu primarnog istraživanja korisnika posmatranog prostora u svrhe sportskog slobodnog penjanja, kao i davanje preporuka za dalji razvoj na osnovu principa održivog turizma