Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) “Pretraživanje arhive privrednih subjekata grada Valjeva“

Studijska praksa

Autor Srudenti: Nenad Marković, Đorđe Vesić
Mentor Dr Biljana Tešić
Cilj istraživanja Istraživanje je nastalo kao rezultat potrebe da se dokumenta privrednih subjekata grada Valjava, koja se nalaze u fasciklama i knjigama sortiranim po rednim brojevima, najpre ažuriraju u bazu podataka a zatim i efikasno pretražuju po unapred određenim kriterijumima.

Osnovni cilj istraživanja je da se, u skladu sa zahtevima,  implementira Web aplikacija u adekvatno dizajniranoj bazi podataka koja omogućava  zaposlenima u gradskoj upravi Valjeva pretraživanje arhive privrednih subjekata  grada Valjeva  po zadatim kriterijuma  (PIB, matični broj). Istovremeno, aplikacija omogućava ažuriranje novih kao i izmene ili brisanje postojećih firmi.

Aplikacija je urađena u skladu sa zahtevima koji se odnose na bezbednost (autentifikacija) i  različite uloge i ovlašćenja korisnika prilikom pristupa  bazi podataka  (administrator i moderator).

Ciljevi su i da se, studenti kao nosioci istraživanja,  uključuju u aktuelne poslovne procese i  da primene u praksi, u realnom okruženju,  dosadašnja stečena teorijska i praktična znanja i veštine iz različitih informatičkih predmeta, kao što su baze podataka, programiranje, internet tehnologije, projektovanje informacionih sistema i internet kao poslovno okruženje, koja se izučavaju na Poslovnom fakultetu u Valjevu

Urađena Web alikacija biće postavljena na sajt Grada Valjeva.