Studijski program POSLOVNO PRAVO se organizuje u četvorogodišnjem trajanju i vrednuje se sa 240 ESPB bodova.

Studijski program mogu da upišu lica koja imaju završenu četvorogodišnju srednju školu, svih profila obrazovanja. Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Student može uticati na strukturu studijskog programa sa izbornim predmetima (koje sam bira), i samim tim, oblikovati svoj akademski profil.

Nastava na studijskom programu POSLOVNO PRAVO je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Studenti će neposredno sarađivati sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravati stečena znanja u specijalizovanim učionicama, imati priliku za ispoljavanje individualne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja. Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

 • predavanja,
 • izvođenja praktičnih vežbi,
 • obavljanje usmenih prezentacija na zadatu temu,
 • izradu projektnih zadataka i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
 • diskusiju kroz akcenat na izražavanjei kritičko mišljenje,
 • primena savremenih metoda (case study…),
 • osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
 • obavljanja stručne prakse,
 • redovnim praćenjem sudskih sporova koji se vode na osnovnom i višem sudu,
 • posete kaznenim zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i institutu za sudsku medicinu.

Studenti ovog studijskog programa sticanjem diplome dokazuju:

 • da su sposobnida samostalno i stvaralački primenjuju teorijska i praktična znanja koja sustekli tokom studija;
 • da osloncem na svoja znanja o društvu i pravu, koriste stručnu i naučnu literaturu i odgovarajuće istraživačke metode, sa uspehom obrazlažu koje činjenice treba uzeti u obzir prilikom traženja odgovora na postavljena pitanja;
 • da poseduju sposobnost kritičkog mišljenja i logičkog zaključivanja;
 • da suu stanju da na jasan način izlože svoje zaključke;
 • da poseduju sposobnost da nastave studije/stručno usavršavanje u oblasti prava na način koji će samostalno izabrati.

Studenti ovog studijskog programa su osposobljeni da započnu s praktičnim obavljanjem složenijih pravničkih poslova upravosuđu, državnoj upravi, advokaturi i privrednim subjektima. Program daje dobru osnovu za dalje stručno usavršavanje (npr. polaganje pravosudnog ispita) i za naučno usavršavanje (specijalizaciju, master i doktorat). Cilj programa je i izgradnja ličnosti studenta kako bi postao subjekat sa profesionalnim integritetom.

Nakon uspešnog završetka studija stiče se stručni naziv diplomirani pravnik.

Spisak predmeta na studijskom programu

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 8
2 Ekonomija 8
3 Pravna teorija 8
4 Poslovna informatika 8
5 Pravna istorija 8
6 Rimsko pravo 8
7 Engleski jezik 1 6
8 I1 Izborni predmet 6

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 1 6
2 Nemački jezik 1 6
3 Poslovna komunikacija 6
Naziv predmeta ESPB
1 Porodično i nasledno pravo 8
2 Krivično pravo 8
3 Ustavno pravo 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Građansko i stvarno pravo 8
6 Pravo intelektualne svojine 8
7 Prekršajno pravo 8
8 I2 Izborni predmet 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 2 6
2 Nemački jezik 2 6
3 Finansije sa personalnim finansijama 6
4 Menadžment 6
Naziv predmeta ESPB
1 Upravno pravo 8
2 Sudska medicina 8
3 Radno pravo 8
4 Međunarodno javno pravo 6
5 Obligaciono pravo 8
6 Kriminologija s penologijom 8
7 Krivično procesno pravo 8
8 I3 Izborni predmet 6

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 3 6
2 Nemački jezik 3 6
3 Engleski jezik 3 6
Naziv predmeta ESPB
1 Privredno pravo 8
2 Međunarodno privredno pravo 8
3 I4 Izborni predmet 8
4 I5 Izborni predmet 6
5 I6 Izborni predmet 8
6 Međunarodno privatno pravo 8
7 Poresko pravo 8
8 Građansko procesno pravo 6

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja – Građansko pravo 8
2 Izborna praktična istraživanja – Krivično pravo 8

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Privredno finansijska regulativa 8
2 Preduzetništvo 8

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 4 6
2 Nemački jezik 4 6
3 Engleski jezik 4 6
3 Internet i pravo 6