U decembru 2020. godine objavljena je nova knjiga u izdanju Univerziteta Singidunum pod naslovom ABCDE u urgentnoj medicini, autora Prof. dr Slađane Anđelić zaposlene na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu.
Udžbenik je namenjen prvenstveno studentima našeg fakulteta koji se bave izučavanjem osnovnih principa i terapijskih strategija urgentne medicine. Sadržaj udžbenika u potpunosti odgovara delu silabusu iz predmeta Urgentna medicina, koji se na Fakultetu izučava na osnovnim akademstkim studijama smera Sestrinstvo.
U urgentoj medicini, radi lakšeg pamćenja, mnoge urgentne procedure i postupci, prikazani su mnemotehničkim formulama, i kao takve čine osnovne sekvence aktuelnih svetskih vodiča za zbrinjavanje urgentnih stanja. ABCDE pristup je koncipirani pristup brze kliničke procene i evaluacije stanja bolesnika i potrebe za njegovim urgentnim zbrinjavanjem i otud i ovaj, interesantni naslov udžbenika.
Uvođenjem Fakulteta za medicinske sestre/tehničare u našoj zemlji, iz temelja su promenjene i proširene njihove ingerencije i očekivanja ne samo u poznavanju osnovnih ABCDE principa pregleda urgentnog bolesnika već i u rešavanju diferencijalno-dijagnostičkih nedoumica i preduzimanju adekvatnih terapijskih postupaka tokom zbrinjavanja ovakvog bolesnika. To je i osnovna ideja vodilja ovog udžbenika.
Udžbenik se sastoji iz deset delova, potkrepljenih originalnim slikama u boji koje na ilustrativan i plastičan način pomažu čitaocu da budu familijarni sa pravilnim načinom izvođenja određene manuelne veštine.
Odabrana tematska područja predstavljena na jednostavan i razumljiv način prilagođena su studentima koji će tokom svog radnog veka biti na prvoj liniji prepoznavanja i zbrinjavanja urgentnih stanja.
Studenti će učeći iz ovog udžbenika moći da razumeju u kojoj meri je navedeno bitno za proaktivno učešće u zbrinjavanju kritično obolelih i teško povređenih osoba sa akcentom na urgentna stanja koja prete da ugroze život bolesnika, u kojima će oni svakako, biti aktivni učesnici.
ABCDE u urgentnoj medicini zaslužuje da se nađe na radnom stolu i u kućnoj biblioteci svakog lekara i medicinske sestre/tehničara koji kao teoretičari ili praktičari iz ove oblasti bave zbrinjavanjem urgentnih stanja.
Knjiga se može besplatno preuzeti sa sajta Singipedija Univerziteta Singidunum – link

ABCD u urgentnoj medicini