Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Master rad na temu „Faktori uticaja na cene akcija na Beogradskoj berzi“
Autor Sanja Lukić
Mentor Prof. dr Zoran Jović
Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio da se prouči stanje na Beogradskoj berzi i da se utvrdi koji faktori najviše utiču na cene akcija na domaćem tržištu. Kvalitet i karakteristike akcija, koji se najbolje mogu utvrditi uz pomoć fundamentalne i tehničke analize, najbolje prikazuju kvalitet domaćeg tržišta i njegovu razvijenost. Razvijenost tržišta, stanje u zemlji, ali i karakteritike kompanije čijim se akcijama trguje u velikoj meri određuju šta sve može dovesti do rasta ili pada cena akcija. Cilj istraživanja ove oblasti je bio da se utvrdi koji interni i eksterni faktori imaju najveći uticaj na cene akcija na domaćem tržištu i da se, na osnovu toga, definiše na koje faktore bi investitori trebalo da obrate najviše pažnje prilikom ulaganja u akcije kojima se trguje na Beogradskoj berzi.