O studijskom programu

Master studijski program Poslovna ekonomija se organizuje u jednogodišnjem trajanju (dva semestra), priprada polju društveno-humanističkih nauka, oblast Ekonomske nauke. Studije se vrednuju sa 60 ESPB. Pravo na upis imaju kandidati sa prethodno ostvarenih 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama.

Nakon položenih ispita i odbranjenog završnog master rada, student stiče zvanje Master ekonomista.

Studenti mogu odabrati jedan od akreditovanih modula:

 1. Finansije
 2. Turizam
 3. Marketing i menadžment
menadžer

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa master akademskih studija Poslovna ekonomija je da se studentima omogući  sticanje produbljenog znanja iz oblasti ekonomske politike i razvoja, marketinga i menadžmenta, turizma i hotelijerstva, bankarstva i finansija, u okviru kojih se donose odluke značajne za opstanak, rast i razvoj ekonomskih sistema i privrednih subjekata.

Stečena znanja na studijskom programu u okviru modula Finansije, Turizam i Marketing i menadžment, studentima odnosno budućim master ekonomistima omogućava da steknu veštine za rešavanje poslovnih izazova i problema sa kojima se susreću privredni i ostali subjekti, od finansijskih institucija i banaka, preko državnih institucija do profitnih i neprotifnih organizacija.

Master ekonomista studijskog programa, biće osposobljen za primenu metodologije naučno-istraživačkog rada u rešavanju složenih problema iz prakse finansijsko-bankarskih, računovodstveno-revizorskih, osiguravajućih, organizacija turističke privrede i ostalih državnih, profitnih i neprofitnih organizacija. Ovaj studijski program će omogućiti polaznicima razumevanje savremenih teorija, koncepata i tehnika kojima se postižu i podstiču znanje i kompetencije, kreativnost i inovativnost, kao bitne pretpostavke u razvoju preduzetništva i preduzetničke ekonomije.

Studijski program je osmišljen da omogući sticanje sledećih kompetencija i veština:

 • upravljanje ključnim poslovnim funkcijama u privrednim subjektima i drugim organizacijama,
 • korišćenje marketing analitike i marketing strategija u svrhu kreiranja konkurentske pozicije privrednih subjekata i drugih organizacija,
 • primenu metodologije interne revizije u cilju poboljšanja poslovnih peformansi privrednih subjekata,
 • upotrebe alternativnih i naprednih tehnika procene vrednosti kapitala,
 • upotrebe savremenih metoda raspodele rizika u finansijskom poslovanju,
 • korišćenja savremenih upravljačkih koncepata u sagledavanju celokupnog poslovanja preduzeća turističke privrede.

O predmetima

Master akademski studijski program Poslovna ekonomija omogućava studentima da se bave istraživačkim radom i obrade određene istraživačke teme. Master studijski program Poslovna ekonomija se organizuje u jednogodišnjem trajanju (dva semestra), priprada polju društveno-humanističkih nauka, oblast Ekonomske nauke. Studije se vrednuju sa 60 ESPB. Pravo na upis imaju kandidati sa prethodno ostvarenih 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama. Nakon položenih ispita i odbranjenog završnog master rada, student stiče zvanje master ekonomista.

Student master akademskih studija profil oblikuje putem modula Finansije, Turizam i Marketing i menadžment. Cilj programa je da studenti steknu teorijsko-metodološka i praktična znanja o funkcionisanju privrednih subjekata u savremenom poslovnom okruženju.

Nema posebnih uslova za upis pojedinih predmeta.

Metod izvođenja nastave obuhvata aktivnu nastavu, samostalni rad studenata, kolokvijume, ispite, analize slučaja, diskusije, simulacije, studijski istraživački rad i izradu završnog master rada. Polaganje ispita i ocenjivanje studenata vrši se na način i po postupku koji je utvrđen opštim aktom Fakulteta i Univerziteta Singidunum.

Izučava se ukupno šest nastavnih predmeta od kojih su četiri obavezna, a preostala dva, izborna se biraju iz korpe izbornih predmeta čija veličina zavisi od navedenih modula.

Prvi semestar se sastoji od tri obavezna predmeta i jednog izbornog, a drugi semestar od jednog obaveznog predmeta, jednog izbornog predmeta i stručne prakse. Nakon položenih ispita, obaveza studenta je da napiše i odbrani završni rad.

 • Na predmetu Metodologija naučnog istraživanja (6 ESPB) studenti se upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja.
 • Cilj predmeta Strategijski menadžment (8 ESPB) je da studenti uvedu u teoriju i praksu strategijskog menadžmenta u organizovanju i dizajniranju savremenih organizacija.
 • U okviru predmeta Savremene korporativne finansije (8 ESPB) studenti će učiti o proaktivnim strategijama prikupljanja i alokacije sredstava, uključujući znanja o dnošenju finansijskih odluka o kreiranju vrednosti za vlasnike.
 • Cilj predmeta Marketing menadžment (8 ESPB) je da studenti steknu znanja da samostalno izrade marketinški plan i upravljaju organizacionim marketing miksom.
 • Cilj predmeta Turizam i održivi razvoj (8 ESPB) je da upozna studente sa teorijskim okvirom i ključnim karakteristikama sistemskog pristupa u upravljanju u turizmu, naročito u izazovnim vremenima nakon završetka pandemije izazvane virusom Kovid-19.
 • Na predmetu Korporativno upravljanje studeni stiču relevantna teorijska i praktična znanja iz oblasti korporativnog upravljanja koja su neophodna za razumevanje i istraživanje kompleksnih relacija između investitora, menadžera i ostalih zainteresovanih strana.
 • Na predmetu Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (8 ESPB) studenti će studenti će se upoznati sa teorijsko-metodološkim osnovama celine procesa redovnog finansijskog izveštavanja opšte namene privrednih subjekata i steći teorijska znanja i praktične veštine od značaja za razumevanje i primenu konceptualnog okvira i standarda finansijskog izveštavanja u procesu poslovnog odlučivanja.
 • U okviru predmeta Berzansko i bankarsko poslovanje (8 ESPB) studenti će steći znanja o poslovanju, transakcijama, instrumentima, investicijama, institucijama i integralnom regulisanju banaka i berzi.
 • Cilj predmeta Revizija i srodne usluge reviziji (8 ESPB) je da studenti steknu teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti revizije i usluga srodnih reviziji kao i da ovladavaju tehnikama revizije i tehnikama usluga srodnih reviziji.
 • U okviru predmeta Turističko tržište (8 ESPB) studenti se upoznaju sa složenijim pitanjima funkcionisanja međunarodnog i domaćeg turističkog tržišta, akcenat je na odgovarajućim tržišnim promenama i pozicijama konkretnih regiona, zemalja i područja, kao i na upravljačkim pitanjima u razvoju tržišta.
 • Program predmeta Konkurentnost u zdravstvenom turizmu (8 ESPB) koncipiran je tako da studenti steknu znanja o ključnim faktorima koji deluju na konkurentnost kao i načinima implementacije mera kojima se unapređuje konkurentnost u zdravstvenom turizmu.
 • Na predmetu Upravljanje projektima u turizmu i hotelijerstvu (8 ESPB) studentima se omogućava da steknu uvid u osnovnih principa i koncepte u oblasti upravljanja projektima u turizmu i hotelijerstvu, kako sa teorijskim osnovama tako i sa veštinama u korišćenju odgovarajućih alata za upravljanje projektima, ističući znanja i dobru praksu koja se primenjuje u upravljanju projektima.
 • Cilj predmeta Međunarodni marketing (8 ESPB) je da studenti steknu znanja o ključnim područjima međunarodnog marketinga, da razumeju ključne koncepte i teorije i da budu osposobljeni za kritičku analizu i procenu programa međunarodnog marketinga proizvodnih i uslužnih preduzeća.
 • U okviru predmeta Organizaciono ponašanje (8 ESPB) studenti će učiti o proaktivnim strategijama upravljanja promenama koje dovode do razvoja organizacionih sistema.
 • U okviru predmeta Društvene mreže i internet (8 ESPB) studenti će steći teoretska znanja o strukturi i procesima u društvenim mrežama, ali i praktična znanja i veštine o primeni društvenih mreža za postizanje individualnih korisničkih ili poslovnih ciljeva.
 • Cilj predmeta Studijsko istraživački rad (3 ESPB) jeste primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja ekonomije.
 • Cilj Stručne prakse (3 ESPB) je da student primeni znanje koje je stekao tokom studija u rešavanju problema iz prakse.
 • Cilj izrade i odbrane Završnog master rada je da student samostalnim i kreativnim pristupom u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština, istraži i obradi odabranu temu.

Studenti se, pre svega, osposobljavaju za primenu adekvatnih metodologija za istraživanje, a zatim se uvode u složenu problematiku poslovno ekonomskih procesa i organizacije preduzeća u okviru oblasti finansija i bankarstva, računovodstva i revizije, turizma, marketinga i menadžmenta.

Student završava studije izradom završnog – master rada koji se sastoji od studijskog istraživačkog rada, teorijsko-metodološke pripreme neophodne za produbljeno razumevanje oblasti iz koje se završni master rad radi i izrade samog rada.

Studenti mogu koristiti i tri računarske laboratorije opremljene sa 86računara sa pristupom brzom internetu, fakultetsku biblioteku, biblioteku Univerziteta Singidunum (ul. Danijelova 32. Beograd), koja raspolaže sa preko 19.500 naslova i ujedno je i referentna regionalna biblioteka Svetske turističke organizacije (UNWTO).

Studenti imaju online pristup Naučno-istraživačkom portalu Singipedia https://singipedia.singidunum.ac.rs/ sa koga mogu preuzimati sve knjige i udžbenike čiji je izdavač Univerzitet Singidunum, naučne radove sa naučnih konferencija u organizaciji Univerziteta, kao i pristup repozitorijumu radova.

Preko Univerziteta Singidunum, studenti Fakulteta imaju pristup EBSCO bazi.

Modul FINANSIJE

Studenti stiču znanja i praktične veštine koje im omogućavaju analiziranje i rešavanje kompleksnih problema i situacija u okviru bankarskog i berzanskog poslovanja i funakcionisanja finansijkog tržišta u celni. Studenti su osposobljeni za kompetentno teorijsko i praktično sagledavanje ključnih relacija finansijskog i realnog sektora savremene ekonomije. Kompetencija studenata se ogleda kroz osposobljenost studenata za  sagledavanje ključnih odnosa finansijskog i realnog sektora, u cilju uspešnog poslovanja subjekata u kojima će biti kao master ekonomisti radno angažovani.

Studenti koji završe modul Finansije osposobljeni su da obavljaju poslove: ekonomiste u finansijskim institucijama, bankarske poslove, poslove brokera na berzi, finansijskog inspektora, finansijskog stručnjaka, finansijskog menadžera, stručnog saradnika u organima državne uprave i lokalne samouprave i sl.

Master finansije (1)

  Naziv predmeta S ESPB
1. Metodologija naučnog istraživanja I 6
2. Strategijski menadžment I 8
3. Korporativno upravljanje I 8
4.      Izborni blok 1
1. Savremene korporativne finansije
2. Marketing menadžment
3. Turizam i održivi razvoj
I 8
5.      Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje II 8
6. I2 / Izborni predmet FIN
1. Berzansko i bankarsko poslovanje
2. Revizija i usluge srodne reviziji
II 8
7. Studijsko istraživački rad II 3
8. Završni rad II 8
9. Stručna praksa II 3

Modul TURIZAM

Studenti stiču znanja i veštine koje im omogućavaju da obavljaju upravljačke i analitičke poslove iz oblasti turizma i komplementarnih delatnosti. Studenti umeju da koriste  metode, tehnike za organizovanje celokupnog procesa istraživanja ključnih segmenata turističkog tržišta, kao i za samostalno upravljanje privrednim i ostalim subjektima u turizmu i hotelijerstvu.

Studenti koji završe modul Turizam biće osposobljeni za upravljanje turističkim organizacijama, turističko-informativnim centrima, strategijsko planiranje i upravljanje na nivou turističke destinacije, upravljanje hotelskim i drugim smeštajnim objektima u turističkim destinacijama, projektno planiranje za razvoj turističkih proizvoda, planiranje i upravljanje različitim vrstama događaja koji su značajni za razvoj turizma u destinaciji.

Master turizam (1)

  Naziv predmeta S ESPB
1. Metodologija naučnog istraživanja I 6
2. Strategijski menadžment I 8
3. Korporativno upravljanje I 8
4.      Izborni blok 1
1. Savremene korporativne finansije
2. Turizam i održivi razvoj
3. Marketing menadžment
I 8
5.      Turističko tržište II 8
6. I2 / Izborni predmet TUR
1. Turistički menadžment
2. Upravljanje projektima u turizmu
II 8
7. Studijsko istraživački rad II 3
8. Završni rad II 8
9. Stručna praksa II 3

Modul MARKETING I MENADŽMENT

Studenti stiču znanja i veštine koje im omogućavaju uspešno obavljanje složenijih zadataka kada je u pitanju strategijski menadžment, upravljanje ljudskim resursima, organizacija poslovanja, upravljanje kvalitetom, istraživanje tršišta, analiziranje i primenjivanje rezultata istraživanja, prodaja, nabavka i distribucija proizvoda, kreiranje prodajnih i marketinških strategija.

Studenti koji završe modul Menadžment i marketing, su osposobljeni da obavljaju izazovnije poslove: upravljanja poslovnim procesima, upravljanja ljudskim resursima, finansijskog menadžmenta, planiranje marketinških aktivnosti, razvoja proizvoda i brenda u državnim institucijama, profitnim i neprofitnim organizacijama.

Master marketing (1)

  Naziv predmeta S ESPB
1. Metodologija naučnog istraživanja I 6
2. Strategijski menadžment I 8
3. Korporativno upravljanje I 8
4.      Izborni blok 1
1. Savremene korporativne finansije
2. Turizam i održivi razvoj
3. Marketing menadžment
I 8
5.      Međunarodni marketing II 8
6. I2 / Izborni predmet MAR
1. Organizaciono ponašanje
2.  Društvene mreže i internet
II 8
7. Studijsko istraživački rad II 3
8. Završni rad II 8
9. Stručna praksa II 3

Zainteresovani ste za neki od modula ili imate dodatna pitanja?

ON-LINE PRIJAVA

ARHIVA – prethodni studijski program Poslovna ekonomija (do 2021.)