Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Internet kao kanal distribucije turističkih usluga“ – diplomski rad
Autor Marija Milivojević
Mentor MA Katarina Plećić / dr Milenko Stanić
Cilj istraživanja Predstavljanje i analiza najznačajnijih elektronskih turističkih posrednika i njihov uticaj na promene u obrascima turističkih kretanja.