Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Faktoring kao savremeni finansijski posao, stanje i perspektive u Srbiji”- master rad
Autor Željko Radosavljević
Mentor Dr Zoran Jović
Cilj istraživanja Definisanje i detaljan opis trenutnog stanja faktoringa u Srbiji, komparacija sa stanjem u svetu, ukazivanje na perspektive faktoringa u Srbiji.