Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Vizitorski centri u turizmu – uloga i značaj, sa predlogom za formiranje vizitorskog centra na arheološkom lokalitetu Anine“ – master rad u pripremi
Autor Nenad Ikonić
Mentor Dr Vladimir Krivošejev
Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da se na osnovu analiza teorijskih pristupa i studija slučaja uz sveta i Srbije razvije i prezentuje model vizitorskog centra primenjiv na kasnoantičkom lokalitetu Anine u Ćelijama pored Lajkovca