Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, odnosno osam semestara, na kojima se stiče 240 ESPB bodova.

Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA omogućava studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja o primeni savremenih informatičkih koncepata u oblastima računovodstva, finansija i bankarstvaturizma, menadžmenta, marketinga, kao i brojnih drugih oblasti. Posebna pažnja se posvećuje i primeni i korišćenju mogućnosti interneta u ovim oblastima pa se studenti osposobljavaju i za implementaciju različitih vidova elektronskog poslovanja.

Cilj je da nakon savladavanja studijskog programa student stekne sposobnost za kreativnu primenu najnovijih tehnika računarstva i informatike u ekonomskim oblastima. Osim navedenog, student koji završi ovaj program moći će da obavlja i poslove:

  • projektovanja i implementacije poslovnih informacionih sistema,
  • menadžmenta realizacije informacionih sistema,
  • razvoja softverskih sistema,
  • realizacije i održavanja različitih vrsta baza podataka,
  • administracije računarskih mreža,
  • poslova u oblasti grafičkog dizajna,
  • poslova elektronskog poslovanja,
  • u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi,
  • edukacija kadrova za poslove u vezi sa poslovnom informatikom.

Cilj ovog studijskog programa je stvaranje diplomiranog poslovnog informatičara koji će biti sposoban i uspešan u primeni stečenih znanja i veština u oblasti informacionih tehnologija, programiranja i projektovanja i grafičkog dizajna, i na taj način sebe učiniti konkurentnim u globalnom tržišnom okruženju. Biće osposobljen za kreativno rešavanje problema, donošenje i sprovođenje odluka u različitim oblastima poslovanja u najširem smislu reči kroz primenu poslovne informatike.

Uspešnim savlađivanjem različitih disciplina u okviru studijskog programa studenti se osposobljavaju za projektovanje i realizaciju softverskih sistema različite složenosti, sa najaktuelnijim programskim jezicima. Stečena znanja će im omogućiti da samostalno rade na razvoju kompleksnih softverskih sistema upotrebljavaljući najnovije tehnologije i efikasno koristeći različite metodološke pristupe. Krajnji rezultat je rad sa savremenim poslovnim sistemima uz mogućnost korišćenja Internet tehnologija. Zbog toga će brzo i jednostavano moći da se uključe u timove za razvoj savremenih višeslojnihsoftverskih sistema različitih namena. Na najbolji način će izvršavati izbor, realizaciju, primenu, integraciju i administraciju informacionih tehnologija.

Kroz realizaciju praktičnih istraživanja, studijske prakse i poslovnih simulacija studenti se osposobljavaju za najsloženije operacije istraživanja, projektovanja, realizacije i validacije poslovnih procesa pomoću savremenih softverskih rešenja.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani poslovni informatičar.

Spisak predmeta na studijskom programu

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Računovodstvo 8
6 Osnovi računarske tehnike 8
7 Multimedija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Metode programiranja 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Baze podataka 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 1 6
2 Nemački jezik 1 6
3 Poslovna komunikacija 6
4 Vizuelno programiranje 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Marketing usluga 8
2 Poslovne finansije 8
3 Građansko i stvarno pravo 8
4 Algoritmi i strukture podataka 8
5 Poslovne veštine 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Primena softvera u proizvodnom sektoru 8
2 Primenjena softvera u uslužnom sektoru 8
Naziv predmeta ESPB
1 Poslovno pravo 8
2 Programski jezici 8
3 Informacioni sistemi 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Računarske mreže 8
6 Internet kao poslovno okruženje 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 2 6
2 Nemački jezik 2 6
3 Ishrana i zdravlje 6
4 Grafički dizajn 6

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Finansijsko izveštavanje 8
2 Edukativna rekreacija u turizmu 8
3 Finansijska tržišta i posrednici 8
4 Projektovanje informacionih sistema 8
5 Osnove projektnog planiranja 8
Naziv predmeta ESPB
1 Preduzetništvo 8
2 Internet informacioni sistemi 8
3 I6 Izborni predmet 8
4 Studijska praksa 6
5 Operativni sistemi 8
6 Internet aplikacije i internet stvari 8
7 I7 Izborni predmet 8
8 I8 Izborni predmet 6

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja iz informacionih sistema 8
2 Izborna praktična istraživanja iz veb tehnologija 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Internet tehnologije 8
2 Španski poslovni jezik 8
3 Nemački poslovni jezik 8

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – finansije 6
2 Poslovne simulacije – marketing i menadžment 6