U petak, 28. septembra 2018. godine, na Univerzitetu Singidunum u Valjevu održana je IX naučna konferencija MREŽA 2018. Konferenciju su organizovali Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum i „Poslovni inkubator“.

Mreža 1

Na ovogodišnjoj konferenciji na temu „Sprečavanje i suzbijanje nasilja“ objavljeno je 14 radova: sedam iz oblasti prava, četiri iz oblasti psihologije i tri iz oblasti informatike. Učešćem dva rada autora iz Slovenije i jednog rada autora iz Mađarske konferencija je imala karakter nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem, a prihvaćeni radovi štampani su u celosti u Zborniku radova.

Mreža 3

Konferenciju su otvorili prof. dr Velisav Marković, rukovodilac Departmana za pravne poslove i doc. dr Marko Marković, prodekan Fakulteta. Jedan od ciljeva svih dosadašnjih konferencija bio je spajanje raznih nauka i naučnih disciplina, kao i povezivanje nauke i prakse. Posmatrajući teme prošlogodišnjih konferencija, na njima se govororilo o vezi između virtuelnog i mentalnog prostora, uticaju informacionih tehnologija na medicinu, primenama savremenih IT alata u obrazovanju i poslovanju, ili važnosti podstcicanja preduzetničkog razmišljanja.

Mreža 2

Upravo u duhu raznovrsnosti tema, ove godine je kao radni naziv konferencije označeno – sprečavanje i suzbijanje nasilja. Ova tema, iako u osnovi pravna, zapravo povezuje mnoge druge oblasti – zdravstvo, informacione tehnologije, forenziku, ekonomiju i psihologiju.

Zaključci konferencije su sledeći:

  • Nasilje je prisutno u svim sferama života: u porodici, u školi, na radnom mestu i na ulici, na sportskim priredbama i sl. Tehnološki razvoj u društvu ne prati i psihosocijalni razvoj ličnosti.

Mreža 11

  • Radi sprečavanja nasilja u porodici potrebna je saradnja svih državnih organa, kvalitetna edukacija i preventivno delovanje putem razvijanja viših nivoa svesti o aktuelnoj problematici. Problem je veoma rasprostranjen i duboko ukorenjen u tradiciji društva. Naučna i akademska zajednica treba da uzmu više učešća u borbi protiv porodičnog nasilja radi stručnog otkrivanja krucijalnih uzroka na čijim bi se prevazilaženjima aktivno radilo.

 

Mreža 4

  • Radi efikasnijeg sprečavanja i suzbijanja zlostavljanja na radu potrebno je izmeniti Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu u tom smislu što treba omogućiti podnošenje tužbe sudu bez obaveze posredovanja kod poslodavca, omogućiti podnošenje tužbe sudu i zbog donošenja pojedinačnih pravnih akata poslodavca (o raspoređivanju, o otkazu ugovora o radu), što treba omogućiti izjavljivanje revizije na pravosnažne odluke sudova. Takođe, treba raditi na edukaciji sudija o primeni instituta tereta dokazivanja koji je na tuženom.

Mreža 5

  •     Radi sprečavanja nasilja na sportskim priredbama kroz izmenu propisa treba upodobiti termine javni skup – javno okupljanje koji se koriste u različitim propisima iste pravne snage.
  •     Što se tiče maloletničkog kriminaliteta u Srbiji je prisutna stagnacija ali se menjaju pojavni oblici.

 

Mreža 6

  • Vršnjačko nasilje može ostaviti brojne posledice po razvoj deteta i preventivni rad je zato najvažniji. Velika upotreba interneta uticala je na pojavu digitalnog nasilja. Da bi nenasilno ponašanje bilo model koji će učenici prihvatiti potrebno je sprovesti niz aktivnosti koje imaju za cilj podsticanje formiranja pravilnog stava i mišljenja kod učenika, pravilne komunikacije, prožete razumevanjem i uvažavanjem drugih lica.

Mreža 7

  • Za sve oblike nasilja zaključak je da je kaznena politika izuzetno blaga i da je treba pooštriti.
Capture

 Zbornik radova sa naučne konferencije Mreža

Mreža 8

Mreža 9

Mreža 10

Mreža 12