U izdanju LAMBERT Academic Publishing (LAP)  iz Saarbruckena, Deutschland  u julu 2016. godine publikovana je knjiga na engleskom jeziku pod nazivom Discovering the perpetrators of crimes against road traffic safety autora prof.dr Dragana Obradovića, sudije Višeg suda u Valjevu i docenta na krivičnoj grupi predmeta Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu.

Dragan Obradović, smanjena

Knjiga je obima 115 strana i sadrži sledeće delove: skraćenice, uvod, četiri dela (Saobraćajni kriminalitet i prestupništvo, Karakteristike krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, Preduzimanje procesnih radnji kod krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja na putevima i  Značaj saradnje veštaka u otkrivanju izvršilaca krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja kroz primere iz prakse) zaključak i literaturu. Knjiga sadrži i dva priloga: izvod iz Krivičnog zakonika (krivična dela iz grupe protiv bezbednosti saobraćaja na putevima) i izvod iz Zakonika o krivičnom postupku (odredbe koje se odnose na uviđaj, rekonstrukciju i veštačenja).

Značaj ovog izdanje je nesumnjiv jer naše krivičnoprocesno ali materijalno krivično zakonodavstvo bliže predstavlja stručnoj javnosti širom Evrope, ali i sveta. Knjiga je pridodata fondu biblioteke Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija i dostupna je svima koji bi želeli da se bolje upoznaju sa ovom oblašću.

Discovering the perpetrators of crimes against road traffic safety