DEKAN POSLOVNOG FAKULTETA VALjEVO UNIVERZITETA SINGIDUNUM BEOGRAD, raspisuje konkurs za izbor:

jednog nastavnika u zvanje docenta za naučno stručnu oblast “Ekonomske nauke“ užu stručnu oblast “Ekonomija“ i “Finansije“, na određeno vreme od 5 godina, sa 1/3 punog radnog vremena

Kandidati pored opštih uslova treba da ispunjavaju uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2005) i Statuta Fakulteta.

Prijave kandidata sa prilozima podnose se Poslovnom fakultetu u Valjevu, Železnička br. 5, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.