Fizioterapija je novi studijski program na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum akreditovan u 2019. godini (usvojen na sednici Komisije za akreditaciju od 15. marta 2019. godine).
Ovo je ujedno i prvi program strukovnih studija koji Fakultet akredituje.

Studije traju 3 godine, prilikom čega studenti mogu ostvariti 180ESPB poena i zvanje strukovni fizioterapeut za kojim postoje značajne potrebe, a čiji delokrug obuhvata rad u okviru osnovne ili primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite.

Program Fizioterapija koji se nalazi u obrazovnim polju medicinskih nauka obuhvata studije fizikalne medicine i rehabilitacije. Nastava iz svih predmeta izvodi se u obliku predavanja i praktičnog rada, a veliki deo časova čine kliničke vežbe i stručna praksa.

Obrazovanje u okviru ove studijske grupe, omogućava rad na poslovima prevencije, lečenja i rehabilitacije dece, odraslih, starih ljudi, sportista itd.

To podrazumeva rad u domovima zdravlja, u odeljenjima fizikalne medicine i rehabilitacije pri bolnicama, u kliničkim centrima, u klinikama za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, u drugim klinikama i bolnicama, u specijalizovanim službama fizikalne medicine i rehabilitacije u gerijatrijskim centrima, u rehabilitacionim centrima i banjama, u predškolskim ustanovama, u okviru ambulanti sportske medicine, u sportskim klubovima, u specijalističkim ambulantama fizikalne medicine i rehabilitacije, u kozmetičkim salonima, fitnes centrima, teretanama, velnes centrima i dr.

Studijski program Fizioterapija osmišljen je tako studente pipremi da:

 • primenjuju napredna teorijska i praktična stručna znanja iz oblasti kineziterapije i fizikalne terapije,
 • kritički razmišljaju i rešavaju složene probleme, koristeći svu potrebnu opremu (kineziotejp trake, uređaje za ultrazvučnu, elektro, magnetnu i lasersku terapiju, aparat za transkutanu električnu nervnu stimulaciju itd.), a uz poštovanje etičkih standarda profesije i zakona,
 • osposobljavaju pacijente da koriste pomagala,
 • uspešno komuniciraju sa pacijentima i motivišu ih za vežbanje, a komuniciraju i sa porodicama pacijenata i članovima medicinskog tima,
 • organizuju, kontrolišu i obučavaju druge za rad,
 • planiraju i sprovode istraživanja u oblasti rehabilitacije,
 • vode zdravstvenu dokumentaciju i rade evaluaciju procesa rehabilitacije,
 • prate i usvajaju novine u ovoj oblasti, radeći stalno na svom usavršavanju i unapređivanju prakse.

Strukovni fizioterapeuti mogu biti angažovani u okviru obrazovnog sistema za izvođenje praktične nastave u srednjim školama. Pored toga mogu da rade u ustanovama socijalne zaštite, u staračkim domovima, domovima za nezbrinuta lica, ustanovama za osobe sa posebnim potrebama i banjskim lečilištima.

Velike potrebe za kadrovima ovog profila postoje i u razvijenim zemljama, te sticanje ovog zvanja otvaraj mogućnost zaposlenja i u inostranstvu.

Za buduće studente od velikog značaja će biti obavezna stručna praksa koja će se sprovoditi svakog semestra. Za ove potrebe naš Fakultet je razvio i odličnu nastavnu bazu priznatih zdravstvenih ustanova:

 • Opšta bolnica Valjevo
 • Dom zdravlja Valjevo
 • Dom zdravlja “Hemikal”
 • Poliklinika “Jokić”, Valjevo
 • Poliklinika “Intermedic”, Valjevo

Nastavni kadar i kompetencije kadrova istaknuti su u delu sajta Nastavni kadar.

 

Spisak predmeta

Naziv predmeta ESPB
1 Anatomija i histologija sa embriologijom 6
2 Fiziologija, patologija i patofiziologija 6
3 Etika u zdravstvu sa zakonodavstvom 6
4 Izborni predmet 1 6
Engleski jezik 1
Nemački jezik 1
Komunikologija
5 Stručna praksa 1 6
6 Uvod u medicinu i zdravstvenu negu 6
7 Biomedicinski inženjering 6
8 Fizikalna medicina sa rehabilitacijom 6
9 Izborni predmet 2 6
Engleski jezik 2
Nemački jezik 2
Informatika u zdravstvu
10 Stručna praksa 2 6
Naziv predmeta ESPB
1 Hirurgija sa traumatologijom 6
2 Ortopedija, protetika i ortotika 6
3 Sportska medicina 6
4 Izborni predmet 3 6
Medicinska statistika
Menadžment u zdravstvu
5 Stručna praksa 3 6
6 Kineziologija sa kineziterapijom 6
7 Interna medicina 6
8 Upotreba naučnih tehnologija 6
9 Izborni predmet 4 6
Engleski jezik 3 6
Nemački jezik 3 6
Turizam i zdravlje 6
Preduzetništvo u zdravstvu 6
10 Stručna praksa 4 6
Naziv predmeta ESPB
1 Neurologija 6
2 Psihološki aspekti starenja sa gerontologijom 6
3 Radna terapija 6
4 Izborni predmet 5 6
Medicinska i razvojna psihologija
Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika
5 Stručna praksa 5 6
6 Kineziotejping kod dece i odraslih 6
7 Specijalne teme u fizijatriji 6
8 Rehabilitacija u sportu 6
9 Izborni predmet 6 6
Izborna praktična istraživanja (IPI) – Medicinska rehabilitacija
IPI – Preventiva i nega u rehabilitaciji
IPI – Klinička kineziterapija
IPI – Aplikativna kineziterapija
10 Diplomski rad (sa stručnom praksom 6) 6
“ON-LINE

“Zainteresovani