Od nove školske 2019/2020 godina, na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija realizovaće se prvi studijski program strukovnih studija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije – Fizioterapija.

Na sednici od 14. marta 2019. godine, Komisija za akreditaciju Republike Srbije donela je konačnu Odluku o akreditaciji studijskog programa Fizioterapija na našem Fakultetu.

Studije trajatu 3 godine, prilikom čega studenti mogu ostvariti 180ESPB poena i zvanje strukovni fizioterapeut za kojim postoje značajne potrebe, a čiji delokrug obuhvata rad u okviru osnovne ili primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite.

Program Fizioterapija, koji se nalazi u obrazovnim polju medicinskih nauka, će obuhvatati studije fizikalne medicine i rehabilitacije. Nastava iz svih predmeta izvodiće se u obliku predavanja i praktičnog rada, a veliki deo časova činiće kliničke vežbe i stručna praksa.

 

Popunjavanjem predprijave za prvu godinu studija do 30. marta 2019. godine, srednjoškolci ostvaruju posebne pogodnosti

Obrazovanje u okviru ove studijske grupe, omogućava rad na poslovima prevencije, lečenja i rehabilitacije dece, odraslih, starih ljudi, sportista itd.

To podrazumeva rad u domovima zdravlja, u odeljenjima fizikalne medicine i rehabilitacije pri bolnicama, u kliničkim centrima, u klinikama za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, u drugim klinikama i bolnicama, u specijalizovanim službama fizikalne medicine i rehabilitacije u gerijatrijskim centrima, u rehabilitacionim centrima i banjama, u predškolskim ustanovama, u okviru ambulanti sportske medicine, u sportskim klubovima, u specijalističkim ambulantama fizikalne medicine i rehabilitacije, u kozmetičkim salonima, fitnes centrima, teretanama, velnes centrima i dr.

Studijski program Fizioterapija osmišljen je tako studente pipremi da:

 • primenjuju napredna teorijska i praktična stručna znanja iz oblasti kineziterapije i fizikalne terapije,
 • kritički razmišljaju i rešavaju složene probleme, koristeći svu potrebnu opremu (kineziotejp trake, uređaje za ultrazvučnu, elektro, magnetnu i lasersku terapiju, aparat za transkutanu električnu nervnu stimulaciju itd.), a uz poštovanje etičkih standarda profesije i zakona,
 • osposobljavaju pacijente da koriste pomagala,
 • uspešno komuniciraju sa pacijentima i motivišu ih za vežbanje, a komuniciraju i sa porodicama pacijenata i članovima medicinskog tima,
 • organizuju, kontrolišu i obučavaju druge za rad,
 • planiraju i sprovode istraživanja u oblasti rehabilitacije,
 • vode zdravstvenu dokumentaciju i rade evaluaciju procesa rehabilitacije,
 • prate i usvajaju novine u ovoj oblasti, radeći stalno na svom usavršavanju i unapređivanju prakse.

Strukovni fizioterapeuti mogu biti angažovani u okviru obrazovnog sistema za izvođenje praktične nastave u srednjim školama. Pored toga mogu da rade u ustanovama socijalne zaštite, u staračkim domovima, domovima za nezbrinuta lica, ustanovama za osobe sa posebnim potrebama i banjskim lečilištima.

Velike potrebe za kadrovima ovog profila postoje i u razvijenim zemljama, te sticanje ovog zvanja otvaraj mogućnost zaposlenja i u inostranstvu.

Za buduće studente od velikog značaja će biti obavezna stručna praksa koja će se sprovoditi svakog semestra. Za ove potrebe naš Fakultet je razvio i odličnu nastavnu bazu priznatih zdravstvenih ustanova:

 • Opšta bolnica Valjevo
 • Dom zdravlja Valjevo
 • Dom zdravlja “Hemikal”
 • Poliklinika “Jokić”, Valjevo
 • Poliklinika “Intermedic”, Valjevo

Nastavni kadar i kompetencije kadrova istaknuti su u delu sajta Nastavni kadar.