finances-and-business-graphs-and-charts-web-header

Modul Finansije i računovodstvo, studijskog programa Poslovna ekonomija osnovnih akademskih studija, namenjen je studentima zainteresovanim za proučavanje teorijskih i praktičnih aspekata funkcionisanja bankarskog sistema i finansijskog menadžmenta, računovodstvenih i revizorskih poslova u našoj zemlji i na teritoriji Evropske unije.

Studenti na ovom studijskom programu razvijaju sposobnosti i kompetencije za kreativno rešavanje problema i donošenje strategijsko-operativnih odluka iz oblasti finansija, bankarstva, računovodstva i revizije.

Specifičnosti programa se ogledaju u ovladavanju metodologijom teorijskog i praktičnog rada u oblastima računovodstva, revizije, finansija i bankarstva, kroz mentorski rad sa profesorima i stručnjacima iz prakse.

Ovaj modul omogućava sticanje veština i znanja potrebnih za obavljanje poslova interne revizije i studentima se pružaju osnove za početak priprema za polaganje za međunarodne sertifikate kod IIA – Globalnog Instituta internih revizora.

Studenti su osposobljeni za samostalne pripreme za sticanje profesionalnih zvanja u oblasti računovodstva i revizije (CIMA, ACCA, CIA).

Cilj modula je da studentima pruži potrebna i aktuelna znanja iz širokih područja finansija i računovodstva, kao i osnovu za dalje usavršavanje na sva tri temeljna finansijska područja (poslovnih, monetarnih i javnih finansija). Posebna pažnja posvećuje se regulativi, proceduri i tehnikama poslovanja u sferi komercijalnog i investicionog bankarstva i finansijskih tržišta.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

caseware

Studenti će se upoznati sa primenom softvera CaseWare, koji u svom poslovanju koristi većina revizorskih kuća u Republici Srbiji.

Svi studijski programi na osnovnim akademskim studijama su akreditovani i traju četiri godine (8 semestara).

STRANICE PREDMETA

Dodatnu pomoć studentima omogućavaju Stranice predmeta – elektronski sistem u okviru koga je moguće pregledati sve informacije o predmetima, kao i pregledati i preuzeti sve materijale koji su korišćeni na časovima. Pored sticanja dodatnog znanja, ovakav pristup predstavlja veliku pomoć u slučajevima kada je student sprečen da dođe na čas.

smanjena1

Nakon savladavanja ovog modula stiču se sposobnosti za kreativno rešavanje problema, donošenje odluka iz oblasti:

 • bankarskog poslovanja,
 • poslova osiguranja,
 • poslova finansijskog upravljanja u preduzeću,
 • finansijskog upravljanja u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi,
 • menadžmenta u bankarstvu, osiguranju i penzionim fondovima,
 • portfolio menadžermenta,
 • menadžmenta u međunarodnim finansijskim institucijama,
 • finansiranja investicionih projekata,
 • upravljanja rizicima na finansijskim tržištima,
 • brokersko dilerskih poslova,
 • poslova na finansijskim i robnim berzama na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Pored mogućnosti da obavlja poslove računovođe za mala, srednja i velika privredna društva, student koji završi ovaj modul moći će da obavlja i poslove:

 • investicionog savetovanja,
 • internog i eksternog revizora (uz naknadno sticanje odgovarajućeg profesionalnog zvanja),
 • finansijske analize,
 • edukacije kadrova za poslove u vezi sa računovodstvom i računovodstvenom regulativom.

Spisak predmeta programa Finansije i računovodstvo

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantitativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Računovodstvo 8
6 Finansije sa personalnim finansijama 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Poslovne finansije 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Odlučivanje i poslovna inteligencija 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
2 Nemački jezik 1 6
3 Psihodinamika organizacije (stari naziv Organizaciona dinamika) 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Marketing usluga 8
2 Metodologija psiholoških istraživanja 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Klaud tehnologije 8
2 Kreativnost i inovacije 8
Naziv predmeta ESPB
1 Privredno pravo 8
2 Menadžment finansijskih institucija 8
3 Upravljačko računovodstvo 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Računovodstvena regulativa 8
6 Internet kao poslovno okruženje 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 2 6
2 Baze podataka 6
3 Projektno planiranje 6

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika 8
2 Kreativnost i inovacije 8
3 Građansko i stvarno pravo  8
Naziv predmeta ESPB
1 Preduzetništvo 8
2 Finansijska tržišta i posrednici 8
3 Privredno finansijska regulativa 8
4 I6 Izborni predmet 8
5 I7 Izborni predmet 8
6 Korporativne finansije 8
7 Revizija 8
8 I8 Izborni predmet 6
9 Studijska praksa 6

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Radno pravo 8
2 Nemački jezik 3 8
3 Investiranje 8
4 Istraživanje podataka 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja iz finansija 8
2 Izborna praktična istraživanja iz računovodstva 8

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – finansije 6
2 Poslovne simulacije – marketing i menadžment 6
smanjena2

Zainteresovani ste za neki od modula ili imate dodatna pitanja?

ON-LINE PRIJAVA