Procedura izrade i odbrane diplomskog rada:

  • Student se opredeljuje za profesora kod koga želi da piše i brani diplomski rad.
  • Sa profesorom se dogovara o predlogu teme i uzima u Studentskoj službi obrazac “Prijava teme za izradu diplomskog rada”. Student popunjava obrazac, koji profesor svojim potpisom parafira. Tako popunjen i parafiran obrazac student predaje Studentskoj službi.
  • Popunjen obrazac se prosleđuje dekanu ili prodekanu koji svojim potpisom odobrava mentora, predloženu temu i člana komisije.
  • Broj mentorstva određuje se na Nastavno-naučnom veću Fakulteta ili Katedri, o čemu treba da budu obavešteni dekan ili prodekan Fakulteta i službenik koji radi na poslovima prijave i odbrane diplomskih radova.
  • Nakon toga student može da pristupi izradi diplomskog rada.
  • Kada mentor oceni da je rad spreman za koričenje i odbranu, student u Studentskoj službi uzma obrazac “Odluka da je rad spreman za koričenje i odbranu”, koju nosi mentoru na potpis i vraća u Studentsku službu. Tek tada student može da koriči radove.
  • Student radove koriči u 3 (tri) primerka i jedan elektronski za dosije studenta i donosi u Studentsku službu koja obrađuje diplomske radove i zakazuje odbranu. Tom prilikom popunjava Prijavu odbrane diplomskog rada i druge obrasce potrebne za kompletiranje dosijea studenta.
  • Od predaje diplomskih radova do odbrane treba da prođe najmanje 7, a najviše 15 radnih dana.
  • U roku od 5 (pet) dana po diplomiranju, student dolazi po Uverenje o diplomiranju u Studentsku službu.
  • Uverenje je dokaz o diplomiranju i važi do dobijanja diplome.