Procedura izrade i odbrane diplomskog rada:

 • Student se opredeljuje za profesora kod koga želi da piše i brani diplomski rad.
 • Sa profesorom se dogovara o predlogu teme i uzima u Studentskoj službi obrazac “Prijava teme za izradu diplomskog rada”. Student popunjava obrazac, koji profesor svojim potpisom parafira. Tako popunjen i parafiran obrazac student predaje Studentskoj službi.
 • Popunjen obrazac se prosleđuje dekanu ili prodekanu koji svojim potpisom odobrava mentora, predloženu temu i člana komisije.
 • Broj mentorstva određuje se na Nastavno-naučnom veću Fakulteta ili Katedri, o čemu treba da budu obavešteni dekan ili prodekan Fakulteta i službenik koji radi na poslovima prijave i odbrane diplomskih radova.
 • Nakon toga student može da pristupi izradi diplomskog rada.
 • Kada mentor oceni da je rad spreman za koričenje i odbranu, student u Studentskoj službi uzma obrazac “Odluka da je rad spreman za koričenje i odbranu”, koju nosi mentoru na potpis i vraća u Studentsku službu. Tek tada student može da koriči radove.
 • Student radove koriči u 3 (tri) primerka i jedan elektronski za dosije studenta i donosi u Studentsku službu koja obrađuje diplomske radove i zakazuje odbranu. Tom prilikom popunjava Prijavu odbrane diplomskog rada i druge obrasce potrebne za kompletiranje dosijea studenta.
 • Cena prijave i odbrane diplomskog rada je 300 evra u dinarskoj protivvrednosti. Uplatnica na 300 evra predaje se kada i diplomski radovi.
 • Od predaje diplomskih radova do odbrane treba da prođe najmanje 7, a najviše 15 radnih dana.
 • U roku od 5 (pet) dana po diplomiranju, student dolazi po Uverenje o diplomiranju u Studentsku službu. Cena Uverenja o diplomiranju je 10 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 • Uverenje je dokaz o diplomiranju i važi do dobijanja diplome.