Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum realizuje sledeće studijske programe na master akademskim studijama:

POSLOVNA EKONOMIJA sa modulima:

Modul: Finansije

Izborne opcije u okviru modula:

 1. Finansijsko upravljanje
 2. Računovodstvo i revizija

Modul: Turizam

Izborne opcije u okviru modula:

 1. Upravljanje u hotelijerstvu
 2. Održivi razvoj turizma

Modul: Menadžment i Marketing

Izborne opcije u okviru modula:

 1. Menadžment
 2. Marketing menadžment
 3. Upravljanje ljudskim resursima
 4. Marketing i psihilogija

 

INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE sa izbornim opcijama:

 1. Informacione tehnologije
 2. Grafičko inženjerstvo

Ovi programi su namenjeni studentima koji su diplomirali na fakultetima u četvorogodišnjem trajanju. Master studije se organizuju u jednogodišnjem trajanju – dva semestra i prema Bolonjskoj deklaraciji vrednuju se sa 60 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova).

 

NOVINA: +PPM
Paralelno sa master studijama na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, studenti mogu pohađati i Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina. Predmeti iz ove oblasti koje je student položio tokom studija se priznaju.

Za studente Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija obuka iz psihološko, pedagoško, metododičkih disciplina je besplatna. Nakon završetka iste, student u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova stiče ukupno 30 bodova, kao i dodatnih 6 bodova prakse, koji prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije predstavljaju uslov za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada.
Potrebna dokumenta za upis na master studije:

 1. Overena kopija univerzitetske ili fakultetske diplome
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 meseci
 3. Tri slike (dve slike dimenzija 3,5 x 4,5, jedna slika 2,5 x 2)
 4. CV – obrazac